Privātuma Politika

Informācija par personas datu apstrādi

Ar šo paziņojumu vēlamies ikvienu indivīdu informēt par personas datu apstrādes nolūkiem, apjomu, aizsardzības līmeni, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām mūsu veiktajā personas datu apstrādē.

1. Izmantotā terminoloģija

1.1. Pārzinis, arī mēs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BSMS”, vienotais reģ. Nr. 40003471367, juridiskā adrese: Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, e-pasts – bsms@bsms.lv, tālrunis – Telefons: +371 26478686;

1.2. Vietne: Pārziņa uzturēta tīmekļa vietnes https://www.bsms.lv un https://www.bstudio.lv/;

1.3. Personas dati: jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu; identificējama fiziska persona ir tāda persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, pamatojoties uz identifikatoru. Piemēram, identifikators var būt identificējamās personas vārds, uzvārds, identifikācijas numurs, identifikators informācijas sistēmās vai viens vai vairāki minētajai fiziskajai personai raksturīgi fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktori;

1.4. Datu subjekts, arī Jūs: dzīva fiziska persona, kuras Personas datus apstrādā Pārzinis noteikta mērķa sasniegšanai; piemēram, Datu subjekts ir Vietnes apmeklētājs;

1.5. Personas datu apstrāde:  jebkādas darbības ar Datu subjekta Personas datiem, ieskaitot, bet ne tikai, datu ievākšanu, datu glabāšanu, datu pārsūtīšanu, datu modificēšanu, datu izmantošanu un datu dzēšanu;

2. Versiju pārvaldība

2.1. Šī, jaunā, privātuma paziņojuma versija ir papildināta ar Pārziņa datu apstrādēm saistītās nianses, jo īpaši, Personas datu apstrādes nolūkus un tiesiskos pamatojumus. Citas būtiskas izmaiņas, kas mainītu Datu subjekta tiesību vai brīvību apmēru, nav veiktas.

3. Informācija, kas attiecas uz ikvienu datu apstrādes procesu un nolūku

3.1. Personas datu aizsardzības speciālists: Pārzinis ir norīkojis personas datu apstrādes speciālistu, kontaktinformācija saziņai datu aizsardzības jautājumos – epasts: bsms@bsms.lv, tālrunis: +371 26478686.

3.2. Datu apstrādes veicēji (datu saņēmēji):

3.2.1. Pārziņa darbinieki, saskaņā ar viņu amata pienākumiem, kas izriet no darbinieku darba tiesiskajām attiecībām ar Pārzini;

3.2.2. ārpakalpojuma sniedzēji, kurus ar Pārzini saista līgumiskās attiecības, kas nosaka personas datu aizsardzības kārtību – tā paredz, ka Datu subjekta Personas dati var tikt apstrādāti tikai saskaņā ar Pārziņa sniegtajiem norādījumiem un nedrīkst tikt izmantoti citiem Datu apstrādes nolūkiem;

3.2.3. valsts un pašvaldību institūcijas, tajā skaitā, tiesībaizsardzības iestādes, atbilstoši normatīvajiem aktiem, nodrošinot juridiskā pienākuma izpildi un pēc attiecīga pieprasījuma nododot Personas datus, kā arī situācijās, kur datu nodošana ir saistīta ar Pārziņa tiesiskajām interesēm, piemēram, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu tiesiskās prasības;

3.2.4. īpašos gadījumos, par kuriem Datu subjekts tiks informēts papildus datu ievākšanas vai iegūšanas procesa laikā, datu apstrādē var būt iesaistīts arī kopīgs pārzinis – situācijās, kad kopīgi ar Pārzini Datu apstrādes nolūks attiecas arī uz kādu citu organizāciju; par ikvienu šādu situāciju, Datu subjekts tiek informēts detalizēti, pirms datu ievākšanas vai pēc iegūšanas, izpildot Regulas prasības;

3.2.5. trešās personas situācijās, kur datu saņemšana ir šo trešo personu vai Pārziņa viennozīmīgas leģitīmās intereses, piemēram, bet ne tikai, iebraucot teritorijā, kurā ir ierobežota piekļuve, tiek nodoti transporta līdzekļa un tā vadītāja dati, attiecīgas piekļuves nodrošināšanai;

3.3. Datu apstrādes veids: Pārzinis, veicot Personas datu apstrādi, izmanto tehniskos resursus un informācijas sistēmas, tomēr ikvienā situācijā, kurā attiecībā pret Datu subjektu ir jāpieņem kāds lēmums, to vienmēr dara cilvēks un Pārzinis neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu Regulas izpratnē;

3.4. Datu nodošana uz trešo valsti (valsti, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas dalībvalsts): Pārzinis, apstrādājot personas datus, tipiski neveic datu nodošanu uz valsti, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas dalībvalsts. Tomēr, atsevišķos gadījumos datu nodošana uz trešo valsti var tikt veikta, nolūkā veikt esošu līgumisku saistību izpildei vai ar atsevišķu Datu subjekta piekrišanu, vai citās specifiskās izņēmuma situācijās. Datu subjekti tiks īpaši brīdināti pirms ikvienas specifiskas situācijas, kurā, pamatojoties uz piekrišanu vai izmantojot citus tiesiskus datu nodošanas tiesiskos pamatojumus, dati tiks nodoti uz trešo valsti;

3.5. Tiesības iesniegt sūdzību:

3.5.1. Ikvienā situācijā, kurā Datu subjekts uzskata, ka Pārzinis, veicot Personas datu apstrādi, ir pārkāpis tā tiesības, Datu subjekts ir tiesīgs sūdzēties uzraudzības iestādē pēc savas izvēles. Pārzinim, kas darbojas Latvijas Republikas teritorijā, vadošā uzraudzības iestāde ir Datu valsts inspekcija (tīmekļa vietnes adrese – www.dvi.gov.lv);

3.5.2. Datu subjektam ir arī atsevišķa tiesība par prettiesisku datu apstrādi un citos gadījumos, kuros Datu subjektam ir pamats uzskatīt, ka tā tiesības ir pārkāptas, vērsties tiesā, ievērojot Civilprocesa likuma noteikumus;

3.6. Datu subjekta tiesības: Regulā noteiktos gadījumos Jums kā Datu subjektam ir noteiktas tiesības, kuras Pārzinis pēc iespējas nodrošina. Ņemiet vērā! Atsevišķos gadījumos kāda no Jūsu kā Datu subjekta tiesībām var nebūt tiesiski vai faktiski īstenojama, tomēr jebkurā situācijā, Jūs saņemsiet motivētu atbildi no Pārziņa Regulā noteiktajos termiņos, kas atkarībā no situācijas ir viens vai trīs mēneši no iesnieguma iesniegšanas brīža. Tiesības, kas saskaņā ar Regulu Datu subjektam piemīt ir:

3.6.1. Piekļuve personas datiem – Jums kā Datu subjektam ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai mēs veicam Jūsu Personas datu apstrādi, un, gadījumos, kad tā tiek veikta, pieprasīt piekļuvi apstrādātajiem Personas datiem. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida (piebilde, šeit un turpmāk, rakstveida nozīmē arīrakstveidam pielīdzināmu (piemēram, elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) iesniegumu);

3.6.2. Personas datu labošana – Ja Jūs uzskatāt, ka mūsu apstrādātā informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt mums veikt Jūsu datu labošanu. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu;

3.6.3. Piekrišanas atsaukšana – gadījumos, kad mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu. Ņemiet vērā, ka piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādi, kas veikta pirms piekrišanas atsaukuma, kā arī attiecīgā Datu apstrāde var būt radījusi tiesības mūsu leģitīmai interesei vai tiesību normās bāzētu tiesisku pienākumu, tādēļ mēs Jūsu personas datus turpināsim apstrādāt citiem, saistītajiem nolūkiem;

Ņemiet vērā! Īpašs brīdinājums par piekrišanas atsaukumu situācijās, kad piekrišana dota sīkdatņu apstrādei – Jums kā Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī izdzēst sīkdatnes no Jūsu iekārtas; šāda darbība ir pielīdzināma piekrišanas atsaukumam; Pārzinim nav tehnisku iespēju veikt sīkdatņu dzēšanu Jūsu iekārtā. Detalizēta informācija par sīkdatnēm skatāma sadaļā 4.2.Sīkdatnes;

3.6.4. Iebilšana pret apstrādi, pamatojoties uz tiesiskajām interesēm – Jums ir tiesības iebilst pret tādu Personas datu apstrādi, ko mēs veicam, pamatojoties uz mūsu tiesiskajām interesēm (tiesiskais pamatojums tādai Personas datu apstrādei – atbilstoši Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktam). Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu. Ņemiet vērā! Mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebildis pret to, ja mums būs motivēti iemesli (piemēram, aktīva tiesvedība) turpināt datu apstrādi, tomēr Jūs saņemsiet motivētu atbildi jebkurā gadījumā.

3.6.5. Datu dzēšana – Jums ir tiesības prasīt mums dzēst Jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa vai ļauj mums datus saglabāt, kā arī situācijās, kurās datu apstrāde viennozīmīgi ir nepieciešama līguma saistību izpildei. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu;

3.6.6. Apstrādes ierobežošana – Jums ir tiesības pieprasīt mums ierobežot Jūsu Personas datu apstrādi. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu;

3.6.7. Datu pārnesamība – Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim (t.s., “datu pārnesamība”). Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un gadījumos, ja apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums.

3.7. Mēs savā darbībā ievērojam ar Regulu nostiprinātos datu aizsardzības principus, jo īpaši pārskatatbildības principu:

3.7.1. Ievācot Jūsu personas datus, mēs rīkojamies kā krietnam un gādīgam saimniekam pieklājas, un datus apstrādājam tikai konkrēto nolūku sasniegšanas vajadzībām, nenodot datus nevienai citai personai, izņemot, ja pastāv likumā noteikta vai ar līgumu nodibināta situācija, kas tiek attiecīgi dokumentēta;

3.7.2. Mēs regulāri izvērtējam ievāktos un glabātos, kā arī iegūtos un nodotos Personas datus un, pārliecināmies, ka datu kategorijas un datu glabāšana notiek saskaņā ar nepieciešamību sasniegt attiecīgos nolūkus;

3.7.3. Mēs esam vērsti uz sadarbību, tādēļ, saņemot no Datu subjekta pamatotus iebildumus, priekšlikumus vai cita veida informāciju, veiksim attiecīgas korekcijas Personas datu apstrādē, kā arī saistošajā dokumentācijā un citos ar Personas datu apstrādi saistītajos procesos, piemēram, izvēlnēs Vietnē;

3.8. Lai nodrošinātu godīgu un pārredzamu datu apstrādi, aicinām Datu subjektu ievērot, ka:

3.8.1. Ikvienā Personas datu sniegšanas gadījumā Datu subjekta pienākums ir sniegt tikai derīgus un patiesus personas datus un tikai tādus datus, kas ir atbilstoši un nepieciešami datu apstrādes mērķu izpildei, piemēram, atbilstoši iepriekš norādītajām lauku vērtībām vai attiecīgajam pieprasījumam;

3.8.2. Gadījumā, ja, savstarpējās sadarbības laikā vai saprātīgā laika periodā pēc tam, attiecīgie Datu subjekta dati (jebkuras datu kategorijas, piemēram, vārds, uzvārds, adrese, amats, u.c.)mainās, Datu subjektam ir pienākums informēt Pārzini par attiecīgo datu kategoriju  izmaiņām;

3.9. Saziņa: ja Jums kā Datu subjektam rodas jebkādi jautājumi par savu Personas datu apstrādi, lūgums sazināties ar Pārzini, izmantojot iepriekš norādītos Pārziņa kontaktus.

4. Personas datu apstrādes procesu apraksti, datu apstrādes nolūki un tiesiskie pamatojumi

4.1. Ar Vietnes apmeklēšanu (atvēršanu) saistīta Personas datu apstrāde

4.1.1. Process: Pārzinis veic Personu datu apstrādi, lai nodrošinātu Vietnes darbību un Pārziņa spēju pārvaldīt Vietnē notiekošos procesus, tajā skaitā, ievāc un saglabā tehnisko informāciju par pieslēgumu (piemēram, pieslēguma IP adrese, pieslēguma datums un laiks);

4.1.2. Nolūks un Tiesiskais pamatojums: Pārziņa leģitīmā interese (Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) uzturēt Vietni, informēt sabiedrību par Pārziņa darbībai svarīgām norisēm un sadarbības iespējām, kā arī nodrošināt Vietnes drošību – atklāt, izvērtēt, konstatēt un novērst tehniskas problēmas vai trešo personu prettiesisku rīcību;

4.1.3. Piezīme! Ņemot vērā faktu, ka Vietni var apmeklēt ikviens indivīds (tajā skaitā, bērns vai persona ar ierobežotu rīcībspēju), kā arī ikviena indivīda rīcība var radīt kaitējumu Pārziņa interesēm, Pārzinis nepārbauda konkrētā Vietnes apmeklētāja vecumu, bet saglabā tehnisko informāciju par pieslēgumu un notikumiem, saistībā ar konkrēto pieslēgumu Vietnei. Glabāšanas ilgums nepārsniedz 10 gadus, jo prasījuma tiesības, kuras Pārzinim veidojas, var būt dažādās, tādējādi Pārzinis piemēro ilgāko normatīvajos aktos noteikto noilguma termiņu. Par prettiesisku bērna vai ierobežotas rīcībspējas personas veikto nodarījumu atbild bērna vecāki vai attiecīgie, likumā noteiktajā kārtībā ieceltie, pārstāvji. Bērniem, kuriem ir vismaz 14 gadu, administratīvā un krimināltiesiskā atbildība iestājas patstāvīgi.

4.2. Sīkdatnes

4.2.1. Kas ir sīkdatne

Sīkdatnes ir maza apjoma datnes, kas, izmantojot interneta vietni, tiek lejupielādētas lietotāja ierīcē brīdī, kad tiek lejupielādēts konkrētās vietnes saturs. Sīkdatņu nepieciešamība ir, no vienas puses, tehnoloģiski nodrošināt vietnes darbību, bet no otras puses, labāk izprast lietotāju pieredzi un satura izmantošanu Tīmekļa vietnē. Atbilstoši turpinājumā sniegtajam aprakstam, sīkdatnes pēc to funkcionālās nozīmes tiek grupētas funkcionāli nepieciešamajās, tātad, tādās, bez kurām faktiski nodrošināt Tīmekļa vietnes darbību nav iespējams, un tādās, bez kurām Internet vietne darbosies, taču kādai no pusēm – Internet vietnes apmeklētājam vai Pārzinim, nebūs iespējams pilnvērtīgi iegūt vai izprast Internet vietnes lietošanas pieredzi vai statistiku. Galvenā atšķirība starp iepriekšminētajām sīkdatņu grupām ir tāda, ka jebkuras sīkdatnes, kuras nav funkcionāli nepieciešamas, lietotāja iekārtā tiek lejupielādētas tikai tad, ja lietotājs ir devis piekrišanu nefunkcionālo sīkdatņu izmantošanai.

4.2.2. Sīkdatņu nepieciešamība un funkcijas

4.2.2.1. Funkcionālās sīkdatnes – funkcionāli un tehniski nepieciešamas sīkdatnes, bez kurām nebūtu iespējama pilnvērtīga Tīmekļa vietnes darbība. Tīmekļa vietnēm nav savas atmiņas, un tās neuztur sesijas statusus, t.i., ja lietotājs pārlūko dažādas tīmekļa vietnes sadaļas, lietotājs netiek atpazīts kā viens un tas pats lietotājs; sīkdatnes ļauj tīmekļa vietnei atpazīt lietotāju. Galvenā sīkdatņu funkcija ir ļaut tīmekļa serverim saņemt informāciju par lietotāja sesiju tā optimizējot lietotāja pieredzi Tīmekļa vietnes izmantošanā. Pie funkcionālajām sīkdatnēm pieder arī tās sīkdatnes, kuras nodrošina paša sīkdatņu mehānisma darbību, proti, Pārzinim nav citu iespēju iegūt Tīmekļa vietnes lietotāja piekrišanu vai ne-piekrišanu citu sīkdatņu lejupielādei, kā vien, izmantojot sīkdatņu pārvaldības rīku. Tā kā sīkdatņu pārvaldības rīka darbībai ir nepieciešamas sīkdatnes, savukārt piekrišanas pārvaldība ir normatīvo aktu prasība nefunkcionālo sīkdatņu gadījumā, sīkdatņu pārvaldības rīka darbības sīkdatnes ir atzīstamas par Tīmekļa vietnes funkcionēšanai nepieciešamām sīkdatnēm. Detalizēts funkcionālo sīkdatņu uzskaitījums:

Sīkdatnes nosaukums

Sīkdatnes nolūks/funkcijas

Sīkdatnes pastāvēšanas ilgums (dzīvildze)

Sīkdatnes izmantošnas tiesiskais pamatojums un piezīmes

cc_cookie

Nodrošināt piekrišanas pārvaldības mehānismu nefunkcionālo sīkdatņu izmantošanai.

1 gads (12 mēneši)

Leģitīmā interese uzturēt vietni – atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunktam

4.2.2.2. Ne-funkcionālās sīkdatnes – nepieciešamas, lai palīdzētu analizēt Tīmekļa vietnes izmantošanu, piemēram, lai izprastu apmeklētāju darbības Tīmekļa vietnē. Tīmekļa vietne izmanto tā sauktās trešo pušu analītiskās sīkdatnes, ar kurām informācija tiek apkopota, uzkrāta un analizēta, izmantojot vietnes apmeklētāju rīcības analīzes pakalpojumu, ko nodrošina Google Analytics rīks, kā arī Meta corp. (iepriekš zināms kā Facebook). Ar to palīdzību Pārzinis iegūst iespēju analizēt apmeklētājus un attiecīgi pielāgot Tīmekļa vietni, lai Tīmekļa vietnes darbība būtu pēc iespējas efektīvāka, piemēram:

4.2.2.2.1. iegūt tā sauktos “demogrāfijas” datus, tādējādi noteiktā laika periodā izprotot Tīmekļa vietnes apmeklētāju profilu un, piemēram, attiecīgi pielāgojot dažādas informatīvas kampaņas nepieciešamajai mērķa auditorijai;

4.2.2.2.2. noskaidrot satura un apmeklējuma datus, proti, kuras sadaļas Tīmekļa vietnes apmeklētāji ir apmeklējuši visbiežāk un pie kurām sadaļām pavadījuši ilgāko laiku – tas dod iespēju labāk izprast Tīmekļa vietnes struktūru, kā arī izplānot, kā labāk pasniegt sabiedrībai būtisku informāciju, lai tā pēc iespējas efektīvāk sasniegtu mērķa auditoriju;

4.2.2.2.3. uzzināt, no kuriem avotiem ir Tīmekļa vietnes lietotāju plūsma, tādējādi, pielāgojot attiecīgās reklāmas kampaņas efektīvākai sabiedrības sasniegšanai, kā arī mērot jaunu reklāmas kampaņu efektivitāti;

SVARĪGI! Neskatoties uz daudziem Pārziņa ieguvumiem, ne-funkcionālās sīkdatnes no Tīmekļa vietnes tiks lejupielādētas attiecīgajā (Jūsu, Tīmekļa vietnes apmeklētāja) galaiekārtā tikai tad, ja būsiet, izmantojot izvēles iespēju, sniedzis savu piekrišanu!

Tīmekļa vietnē tiek izmantotas šādas ne-funkcionālās sīkdatnes:

Sīkdatnes nosaukums

Sīkdatnes nolūks/funkcijas

Sīkdatnes pastāvēšanas ilgums (dzīvildze)

Sīkdatnes izmantošnas tiesiskais pamatojums un piezīmes

_ga

Sīkdatni uzstāda Google Analytics un izmanto, lai atšķirtu lapas apmeklētājus (anonīmi – neievācot lietotāju identificējošu informāciju)

2 gadi

Piekrišana – atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a)apakšpunktam

_gid

Sīkdatni uzstāda Google Analytics un izmanto, lai atšķirtu lapas apmeklētājus (anonīmi – neievācot lietotāju identificējošu informāciju)

24 stundas

Piekrišana – atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a)apakšpunktam

gatgtag_UA_*

Sīkdatni uzstāda Google Analytics, sīkdatne nesatur nekādu lietotāja informāciju, to izmanto, lai nodrošinātu pieprasījumu limitēšanu (neveidotos dublēti vienādi pieprasījumi)

1 minūte

Piekrišana – atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a)apakšpunktam

4.2.3. Papildus informācija par analītiskajām sīkdatnēm

Analītisko sīkdatņu pārvaldībai tiek izmantots korporācijas Google Inc. radīts rīks Google Analytics, kas nodrošina tīmekļa vietnes apmeklētāju paradumu analītikas pakalpojumu, kas tiek nodrošināts saskaņā ar korporācijas Google Inc. pakalpojumu sniegšanas noteikumiem (vairāk informācijas šeit: https://policies.google.com/terms?hl=lv) un Google Analytics pakalpojuma sniegšanas noteikumiem (vairāk informācijas šeit: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/). Google Analytics mērķis ir veikt vietnes apmeklētāju rīcības izvērtējumu un sagatavot par to apkopojošu pārskatu Pārziņa interesēs. Datu subjekta identifikācijas iespējas, ar datu minimizācijas algoritmu izmantošanas palīdzību, ir samazinātas līdz minimumam, tomēr iepriekšminētās darbības pilnīgu datu anonimizāciju nenodrošina un atsevišķos gadījumos datu subjekta identifikācija ir iespējama.

Svarīgi! Piekrišana, kas tiek sniegta analītisko sīkdatņu izmantošanai, vienlaicīgi ir arī piekrišana konkrēto, ar analītikas servisu saistīto datu nodošanai trešajai pusei – Google Inc., kā arī, ņemto vērā izmantoto tehnoloģiju, personas datu, piemēram, IP adreses, nodošanai uz trešo valsti – ASV.

4.2.4. Piekrišana un tās juridiskā nozīme

Piekrišana, atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunktam nozīmē, ka Tīmekļa vietnes apmeklētājs, izvērtējot visu pieejamo informāciju, tajā skaitā šo Sīkdatņu politiku, veic neaprobežotu izvēli piekrist vai nepiekrist noteiktu ne-funkcionālo sīkdatņu lejupielādei savā galaiekārtā. Pārzinis saglabā ar piekrišanas sniegšanu saistīto informāciju, nolūkā nodrošināt pierādījumus piekrišanas esamības faktam, proti, piekrišanas sniegšanas datumu, laiku, ģeogrāfisko vietu un daļu no Tīmekļa vietnes apmeklētāja izmantotās ārējās IP adreses (turpmāk – Metadati). Tā kā sīkdatņu darbības mehānisms ir īpašs, par lietotāja izvēli atsaukt piekrišanu (skatīt. 4.2.5.sadaļu), Pārzinis neuzzina, tādēļ ar lietotāja piekrišanas sniegšanu saistītajiem Metadatiem, tiek noteikts glabāšanas ilgums – viens gads, kas atbilst sīkdatņu pārvaldības rīka uzturētajām lietotāja darbībām. Ja lietotājam rodas jebkādi jautājumi, saistībā ar piekrišanu vai datu izmantošanu Tīmekļa vietnē, saziņai ar Pārzini vai tā norīkoto datu aizsardzības speciālistu izmantot Informācijā par personas datu apstrādi norādītos kontaktus.

4.2.5. Sīkdatņu pārvaldības iespējas

4.2.5.1. Tīmekļa vietnes apmeklētājam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt savu izvēli un atsaukt piekrišanu ne-funkcionālo sīkdatņu izmantošanai. Svarīgi! Sīkdatņu darbības mehānisms ir izveidots tādējādi, ka Pārzinim (Tīmekļa vietnei) nav iespējams iejaukties lietotāja galaiekārtas darbībā un jebkā ietekmēt tur esošās sīkdatnes: Tīmekļa vietne sīkdatnes var tikai uzstādīt.  Tādēļ, lai atsauktu savu piekrišanu, lietotājam ir jāveic patstāvīga sīkdatņu izdzēšana, ņemot vērā:

4.2.5.2. Pirmkārt, ir jāizdzēš tās ne-funkcionālās sīkdatnes, kuru izmantošanai iepriekš tika iedota piekrišana un Tīmekļa vietnes gadījumā tās ir: ga, gid, gatgtag_UA_*;

4.2.5.3. Otrkārt, ir obligāti jāizdzēš funkcionālās sīkdatnes, kas ir saistītas ar sīkdatņu pārvaldības rīku, jo pretējā gadījumā, Tīmekļa vietne ne-funkcionālās sīkdatnes uzstādīs no jauna! Sīkdatņu pārvaldības rīka sīkdatne: gatsby-gdpr-google-analytics

Svarīgi! Pēc sīkdatņu pārvaldības rīka darbībai nepieciešamo sīkdatņu dzēšanas, Tīmekļa vietnes apmeklēšanas gadījumā tā no jauna piedāvās iespēju sniegt piekrišanu ne-funkcionālo sīkdatņu izmantošanai.

Sīkdatņu izdzēšanas funkcionālitāte ir atkarīga no lietotāja izmantotā tīmekļa pārlūka, tādēļ Pārzinim nav iespējams sniegt vienotu aprakstu par darbību secību, sīkdatņu izdzēšanai. Jautājumu gadījumā lūdzu sazināties ar Pārzini vai pārziņa norīkoto datu aizsardzības speciālistu atbilstoši Informācijā par personas datu apstrādi norādītajiem kontaktiem!

4.2.5.4. Lietotājam ir arī tiesības mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus, tādējādi, ka sīkdatņu izmantošana nav iespējama vispār vai arī katras sīkdatnes lejupielāde prasa papildus apstiprinājumu, taču tas ir ārpus Pārziņa kontroles iespējām, turklāt patstāvīgs visu sīkdatņu izmantošanas liegums var radīt problēmas informācijas sabiedrības pakalpojumu izmantošanai (piemēram, tīmekļa vietnes var neatvērties vispār, atvērties daļēji, var nebūt pieejamas attiecīgo tīmekļa vietņu iespējas u.tml.), tādēļ Pārzinis iesaka, rūpīgi izprast ar tīmekļa pārlūkprogrammas uzstādījumu maiņu saistītās sekas konkrētā lietotāja galaiekārtas darbībai un dažādu tīmekļa resursu izmantošanas iespējām.

4.2.5.5. Ikvienam ir iespēja atteikties no analītisko Google Analytics sīkdatņu izmantošanas pilnībā, lejupielādējot un uzstādot Google Analytics Opt-out Browser Add-on papildrīku (atrodams šeit: https://support.google.com/analytics/answer/181881). Šis papildrīks sazinās ar tīmekļa vietnes Google Analytics JavaScript (piemēram, ga.js, gtag.js, analytics.js), lai norādītu, ka informāciju par attiecīgo tīmekļa vietnes apmeklējumu nedrīkst sūtīt uz Google Analytics. Svarīgi! Pārzinis brīdina, ka minētā rīka izmantošana ir pilnībā lietotāja atbildība, un tā notiek saskaņā ar rīka īpašnieka licences noteikumiem, un Pārzinis nenes nekādu atbildību par jebkādām iespējamām sekām, kuras var iestāties, izmantojot minēto rīku.

4.2.6. Papildus informācija par sīkdatņu pārvaldību

Svarīgi! Izdarītā izvēle un jebkuras darbības attiecas tikai uz konkrētas lietotāja galaiekārtas konkrētu tīmekļa pārlūku, nevis uz konkrētu indivīdu. Ja indivīds izmanto vairākas galaiekārtas, vairākus tīmekļa pārlūkus tad ikviena darbība ir jāveic katrā no tiem, tāpat arī darbības (resp.piekrišana vai nepiekrišana ne-funkcionālajai sīkdatnei) katrā atsevišķā galaiekārtā vai tīmekļa pārlūkā neietekmē izvēles un darbības citā. Tad, ja vienu un to pašu tīmekļa pārlūku vienā galaiekārtā esošā piekļuves kontā izmanto vairāki indivīdi, katra indivīda veiktās izvēles ietekmēs pārējo indivīdu izvēles, piemēram, katram ir iespējas veikt uzstādīto sīkdatņu izdzēšanu, izvēlēties uzstādīt jaunas sīkdatnes un Pārzinim nav nekādu tehnoloģisku iespēju to ietekmēt. Līdz ar to, lietotājam ir jāatbilst prasmīga lietotāja līmenim un patstāvīgi jāpārvalda savas galaiekārtas un tajās uzstādīto programnodrošinājumu, kā arī piekļuves pie galaiekārtu lietotāju kontiem.

4.3. Ar saziņu par pieteikšanos produktam vai pakalpojumam, kā arī ar jautājumu, ierosinājumu vai sūdzību izteikšanu saistīta datu apstrāde

Datu subjekts, izmantojot Vietnē izvietoto kontaktu formu vai citus saziņas kanālus (piemēram, e-pasts) iesniedz attiecīgu informāciju vai uzdod jautājumu Pārzinim. Iesniedzot datus jāņem vērā šādi apstākļi:

4.3.1. tiesiskais pamats – mūsu leģitīmā interese (atbilstoši Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktam) veikt attiecīga veida uzņēmējdarbību, nodrošinot komunikāciju ar klientiem, kā arī uzzināt Jūsu viedokli, lai sniegtu Jums atbildi vai spētu labāk Jūsu vēlmēm pielāgot Vietni, piedāvājumus, komunikāciju u.tml.;

4.3.2. kontaktinformācija (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis) ir nepieciešama, lai mēs spētu sagatavot Jums piedāvājumu vai atbildi, kā arī, lai Jums būtu iespējams realizēt savas datu subjekta tiesības. Citiem mērķiem Jūsu sniegtā kontaktinformācija netiks izmantota;

4.3.3. Vispārīgā gadījumā mēs uz Jūsu jautājumu atbildi sniegsim ne vēlāk, kā viena mēneša laikā.

4.4. Ar personāla atlasi saistīta datu apstrāde

Sniedzot datus ar nolūku pieteikties izsludinātai vakancei vai piedāvāt Pārzinim savu kandidatūru gadījumā, ja attiecīga vakance tiks izsludinātā nākotnē (attiecas arī uz prakses nodrošināšanas pieteikumiem), tiek nodrošināti šādi kritēriji:

4.4.1. Personas datu apstrāde norādītajam nolūkam tiks veikta tikai tad, ja Pārzinis no Datu subjekta būs saņēmis attiecīgu pieteikumu;

4.4.2. Pārzinis var saņemt informāciju arī no trešās puses, parasti nodarbinātības veicināšanas vai prakses organizēšanas organizācijas, piemēram, Nodarbinātības valsts aģentūras vai mācību iestādēm;

4.4.3. Pārzinis informē, ka var uzrunāt datu subjektu karjeras attīstībai izveidotā sociālajā tīklā, piemēram, LinkedIn un komunikāciju turpinās, iegūstot Datu subjekta piekrišanu turpmākai datu apstrādei.

4.4.4. Lai veiktu atlases procesu, Pārzinim tipiski ir nepieciešama šāda informācija:

4.4.4.1. Datu subjekta un/vai Datu subjekta likumiski aizbilstamā vārds un uzvārds, kā arī kontaktinformācija (Personas datu kategoriju piemēri: e-pasta adrese, tālruņa numurs, sociālo tīklu konts, adrese, u.c.);

4.4.4.2. Informācija par Datu subjekta izglītību (t.sk. pabeigtie kursi, iegūtie sertifikāti), vai prakses gadījumā informācija par iegūstamo kvalifikāciju;

4.4.4.3. Datu subjekta profesionālā pieredze vai prakses gadījumā informācija par nepieciešamo prakses programmu;

4.4.4.4. Vakances (prakses vietas), kurām tiek virzīts pieteikums vai kuras būtu vēlamas;

4.4.4.5. Citas prasmes, atbilstoši vakancei, uz kuru Datu subjekts ir pieteicies, piemēram, valodas zināšanas, informācijas tehnoloģiju zināšanas, iekārtu, agregātu vadības iemaņas un speciālās tiesības darboties ar tiem u.tml.

4.4.5. Datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir datu apstrāde procesā, kas ir nepieciešams, lai, izvērtējot kandidātu, ar to iespējams noslēgtu darba līgumu – atbilstoši Regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunktam. Ņemiet vērā – pieteikšanās vakancei negarantē, ka Pārziņa un Datu subjekta starpā tiks noslēgts attiecīgs darba līgums, tomēr datu apstrāde ir obligāti nepieciešams kritērijs, lai darba tiesiskās attiecības pozitīva atlases procesa gadījumā tiktu nodibinātas!

4.4.6. Datu apstrādes termiņi:

4.4.6.1. Pamata datu apstrādes nolūkam – personāla vai prakses atlasei – datu apstrādes termiņš ir konkrētā mērķa sasniegšana, kas tipiskā gadījumā nozīmē personāla vai prakses atlases procesa noslēgumu;

4.4.6.2. Papildus nolūki:

4.4.6.2.1. pārziņa likumīgās intereses nodrošināšana varbūtējam tiesas vai ārpustiesas procesam, (tiesiskais pamatojums Personas datu apstrādei ir Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts kontekstā ar Darba likuma 34.panta pirmo daļu), apstrādes ilgums 5 mēneši vai, ja tiesvedības process ir sācies – līdz procesa beigām (piebilde: gadījumā, ja Datu subjekts būs atsūtījis pieteikumu pēc savas izvēles, nevis, atsaucoties konkrētam amata vai prakses vietas sludinājumam, minētais laika atskaites periods sāksies no personas datu iesūtīšanas brīža);

4.4.6.2.2. gadījumā, ja Pārzinis nevarēs piedāvāt atbilstošu vakanci, prakses vietu, vai cits kandidāts būs izrādījies piemērotāks, Personas datu apstrāde tiks veikta 3 (trīs) mēnešus no izsludinātās vakances (prakses vietas) konkursa beigu termiņa, (tiesiskais pamatojums Personas datu apstrādei ir Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) nolūkā efektīvi aizpildīt brīvās štata vietas; svarīgi! Šajā gadījumā datu apstrāde nekad nenotiek “pēc noklusējuma” un datu subjektam vienmēr ir iespēja iebilst šādai datu apstrādei;

4.4.6.2.3. Darba tiesisko attiecību vai prakses attiecību nodibināšanai – informācija tiks apstrādāta pamatojoties uz Darba likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajiem datu apstrādes termiņiem, lai Pārzinis varētu izpildīt likumā noteiktos pienākumus.

4.5. Citas pārziņa veiktās datu apstrādes (vispārīga informācija, detalizēta informācija ir pieejama Pārzinim iesniedzot datu subjekta pieprasījumu)

Nr.

Procesa apraksts

Datu apstrādes nolūki un apstrādātie personas dati

Datu apstrādes tiesiskais pamatojums

4.5.1.  

Teritorijas un telpu video novērošanas veikšana

Teritorijas piekļuves kontrole un īpašuma tiesību aizsardzība;   Apstrādātie personas dati:   Ikviena (apmeklētāja, klienta, klienta pārstāvja, darbinieka) vizuālie dati par rīcību (videoieraksts).  

Pārziņa leģitīmā interese (Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) – aizsargāt īpašumu kā arī atklāt aizskāruma vai kaitējuma izdarītāju; un Regulas 6.panta pirmās daļas e) apakšpunkts  – sabiedrības interešu nodrošināšana; tiesiskie pamatojumi, atkarībā no konkrētās situācijās var tikt piemēroti katrs atsevišķi vai kopā.    Pārziņa leģitīmā interese aizsargāt īpašumu kā arī atklāt aizskāruma vai kaitējuma izdarītāju (Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) -sabiedrības interešu nodrošināšana (Regulas 6.panta pirmās daļas e) apakšpunkts. Tiesiskie pamatojumi, atkarībā no konkrētās situācijās var tikt piemēroti katrs atsevišķi vai kopā.  

 4.5.2.

Personāla pārvaldība un grāmatvedības organizēšana

Darba tiesisko attiecību nodibināšana un uzturēšanaNormatīvajos aktos noteikto priekšrocību un atvieglojumu noteikšana un citu ar darbinieku motivēšanu un darba apstākļu uzlabošu saistītu procesu uzturēšana un nodrošināšanaFinanšu uzskaites vešana, apstrādājot tādus personas datus kā: darbinieku identificējoša informācija,informācija par darba pienākumiem,prombūtni,komandējumiem,darbinieku novērtēšana,norēķinu iestādes konts, saņemtais atalgojums,aprēķinātie nodokļi un atvieglojumi,izrakstītie un apmaksātie rēķini,parādi, u.tml.

Pārziņa un Datu subjekta savstarpējais līgums (Regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunkts), Pārziņa juridisko pienākumu izpilde (Regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunkts), Pārziņa leģitīmā interese nodrošināt efektīvu darba vidi un finanšu resursu apsaimniekošanas sistēmu (Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts)

 4.5.3.

Lietvedības vešana un arhīva uzturēšana

Lietvedības sistēmas uzturēšana un lietvedības procesa organizēšanaArhīva uzturēšana un dokumentu arhivēšana (kā arī nodošana citiem arhīviem)Dokumentu iznīcināšana Apstrādāto personas datu kategorijas: jebkādas, atkarīgā no konkrētās informācijas vienības rakstura, piemēram:dokumenti ar Datu subjekta datiem, tādi kā, darba līgums, iesniegums, izdotā atļauja.

Pārziņa leģītīmā interese organizēt darbību (Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts)

4.5.4. 

Pārziņa pamatdarbības atbalsta nodrošināšana, kā arī citi Pārziņa nodrošināti pakalpojumi

Pakalpojumu līgumu noslēgšana un uzturēšana;Pakalpojumu uzskaite un apmaksas par tiem iekasēšana;Apmācības, semināri, izglītojošas aktivitātes;U.c. pakalpojumi

Līguma saistību starp Pārzini un Datu subjektu izpilde vai, ievērojot Datu subjekta izteiktu gribu, savstarpējo līgumisko attiecību nodibināšana (Regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunkts)

4.5.5. 

Sabiedrības informēšana par aktualitātēm un Pārziņa vai konkrētā pasākuma atpazīstamības nodrošināšana

Pārziņa vai konkrēta pasākuma atpazīstamības nodrošināšana;  

Pārziņa leģitīmā interese nodrošināt atpazīstamību, informēt sabiedrību par aktuāliem notikumiem un konkrētām aktivitātēm (Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts)

5. Cita informācija

5.1. Šis informatīvais paziņojums pēc nepieciešamības var tikt mainīts. Aktuālā informatīvā paziņojuma versija ir publicēta šajātīmekļa Vietnē.

5.2. Pēdējās izmaiņas 2024. gada 25. martā

5.3. Piezīme! Konstatējot, ka Vietne pilnībā vai daļēji nedarbojas, darbojas nekorekti, pieprasa veikt netipiskas darbības (piemēram, bet ne tikai, veikt programmu vai to daļu uzstādīšanu apmeklētāja datorā), aicinām nekavējoties sazināties ar Pārzini.

5.4. Pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas šajā paziņojumā. Ja kāda no Datu subjekta tiesībām ar izmaiņām tiek vai var tikt būtiski ietekmēta, tad jaunajā paziņojuma versijā dokuments satur atsauces uz konkrētām izmaiņām.